Уроци БЕЛ 7 клас

Обучение по БЕЛ за ученици от 6 и 7 клас

Образователен център Студио S провежда групово и индивидуално обучение по БЕЛ на ученици от 7 клас - подготовка за НВО по БЕЛ и кандидатстване в елитни училища. Уроците по БЕЛ при нас допринасят за изграждане на висока компетентност на учениците по предмета, която им осигурява и високи оценки на изпити и матури по български език и литература.

Вижте информация за нашите курсове по БЕЛ за 7 клас /групово обучение/, както и за групите по математика, за да знаете как бихте могли да ги съчетаете, при желание.

ГРАФИК НА ГРУПИТЕ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА ЗА 7 КЛАС:

Събота сутрин БЕЛ - 08.00 - 10.55 ч.

Събота сутрин Математика - 11.05 - 14.00 ч.

Събота следобед БЕЛ - 14.00 - 16.55 ч.

Събота следобед Математика - 17.05 - 20.00 ч.

Неделя сутрин БЕЛ - 08.00 - 10.55 ч.

Неделя сутрин Математика - 11.05 - 14.00 ч.

ОЦ "Студио S" си запазва правото на леки промени в графиците с цел оптимизиране на образователния процес. Групите стартират след 20 септември.

 

ЦЕНИ и ОТСТЪПКИ:

Курс по БЕЛ от 120 уч. ч. хорариум - 3 вноски х 240 лв

Курс по Математика от 120 уч. ч. хорариум - 3 вноски х 240 лв

Курс по БЕЛ и Математика от общо 240 уч. ч. хорариум - 3 вноски х 380 лв

7% за ранно записване до 30 май;      4% за записване до 30 юни:

Заплащането се прави на три равни вноскипървата - при записването; втората  - началото на декември; третата - началото на февруари.

Предлагаме също така и индивидуално обучение/частни уроци по БЕЛ и математика. Цена за уч. ч. - 15 лв.

 

.

 

Заплащането се прави на три равни вноскипървата - при записването; втората  - началото на декември; третата - началото на февруари.Индивидуални уроци по БЕЛ - цена 15 лв. на учебен час. Възможни са отстъпки в зависимост от честотата на обучението, както и за втори член на семейството.

 

Индивидуално обучение - 15 лв/40 мин. уч. час. Трябва да се взимат минимум два часа на урок. Предплащане за четири урока. При отсъствие без предупреждение минимум 24 часа преди урока сумата за урока не се възстановява.

Вижте информация за нашето "ноу хау" в обучението на ученици по различни дисциплини и изграждане на отличници - 7 стъпки към УСПЕХА.
 

По-долу публикуваме принципите на които се базира нашето урочно обучение.

Основни и паралелни преподавателски подходи при обучението по БЕЛ за 7 клас:

 Диференциран подход:
• персонално подпомагане на изостаналите в обучението по български език и литература;
• стимулиране на развитието на напредналите по БЕЛ;
• пълен контрол върху работата по БЕЛ в училище на всеки курсист;
• преодоляване на опасната училищна ситуация: “преподаване за средното равнище, при което слабите стават по-слаби,  умните – по-изоставащи”
 
 Синхронизиран:
• сближаване на образователните равнища на курсистите в групата  чрез плавно и постъпателно развитие на учебния процес по БЕЛ;
• стриктно следване и доразвиване на материала по БЕЛ, преподаван в училище;
• използване на пособия за упражнения (тестове, таблици, текстове и др.), съобразени изцяло с изпитните стандарти на МОН по български език и литература;
• провеждане на пробни изпити, дублиращи напълно по структура и състав експертните тестове за външно оценяване по БЕЛ;
 

Описание на учебния процес по български език и литература за 7 и 6 клас:

 
I. EТАП – опреснителен 

 Синтезиран преговор на материала от 5-и и 6-и клас по БЕЛ с цел опресняване-затвърждаване на старите знание и наваксване на пропуснатото:

• решаване на разнообразни по състав тестове, включващи стария материал;
• ориентация в персоналните знания и умения на учениците по БЕЛ;
• дозиране на самоподготовката спрямо пропуските в овладяване на старите знания на всеки ученик:
o    изготвяне на индивидуална карта с типовете грешки по български език и литература;
o    изготвяне на индивидуални специализирани тестове за 5 и 6 клас по БЕЛ, акцентиращи  върху неусвоените от курсиста правила в обучението му;
o    анализ на грешките  и тяхното категорично отстраняване;
 
II. EТАП 

А. Надграждане на нови знания и умения по български език

Обучението е насочено изцяло към работа с текст и гради практики за неговото: 
• разпознаване; 
• разбиране; 
• анализиране;  
• приложение на усвоените знания и умения в създаване на собствени текстове;
а) изграждане на умения за разпознаване:
 на типовете текст според сферата на общуване; 
 на основните му езикови средства; 
 на видове връзки между синтактичните му компоненти; 
 на лексикалните му специфики (многозначие, преносни значения, фразеологични особености); 
 на правописните и пунтуационните му норми и характерните допускани грешки;
 на различните аспекти на думата – като фонетична, морфологична, фразеологична, лексикална и синтактична единица;
б) изграждане на умения за разбиране на типовете текст:
 на смисловите, логическите  и стиловите му връзки;
 на отношенията между неговите думи и изрази; 
 на връзката между неговата тема и основния й проблем; 
 на зависимостта между социалната сфера и контекста, в който текстът        функционира;
 на ориентиране в комуникативноречевата ситуация, в която текстът присъства;
 на цялостно осмисляне и  обработване на текстовата информация;   
в) изграждане на умения за анализиране на:
 синонимни, паронимни и антонимни релации;
 фразеологизми;
 верни и неверни съждения на изходен текст;
 типове изречения според синтактичния им строеж, пунктуационните и  сказуемните им специфики;
 Разнообразни методически подходи за постигане на образователните цели: 
     - Създаване на истинска конкурентна среда в курса:
- амбициране на изоставащите да догонят напредналите ;
- стимулиране на напредналите,без това да потиска изостаналите;
     - Схемиране на правилата, изискващи познание за решаване на тестовите задачи:
- графично илюстриране на морфологичния и синтактичния  материал в ясни таблици с правила за пунктуиране, правопис, определяне на думите като лексикални единици и др.;
- Изграждане на техники за правилно разчитане и концентрирано осмисляне на тестовите въпроси;
- Запознаване с графичното оформление на тестовия формат с цел анулиране на опасността от объркване в разчитането на задачите по време на изпита;
 

Б. Надграждане на нови знания и умения по литература:

За разпознаване, разбиране и анализиране на изучаваните в училище художествени текстове в следните аспекти:
 
 Правилно осмисляне на:
  идейните им послания;
  сюжетната и стиловата им специфика; 
  историческия контекст, в който са създадени; 
  жанровите им особености;
  връзките между творческата и социалната биография на техните автори;
  характерните им тропи и фигури;
  литературните термини, заложени в учебната програма;
 
 За изграждане на умения за писане на преразказ върху неизучавана творба:
  Умения за слушане и запаметяване на прочетения изпитен текст;
  Умения за създаване на план върху основните епизодите на изходния текст;
  Умения за преобразуване на пряката реч в непряка;
  Умения за преразказване от различни повествователни позиции;
  Умения за стройно стилово изразяване и за използване на богат език;
  Умения за правилно пунктуационно оформяне;
  Умения за спазване на граматическата съгласуваност;
      
 Разнообразни методически подходи за постигане на образователните цели: 
  Изграждане на техники за:
    концентрация на вниманието при слушане на изпитния текст; 
    организация на вниманието при четене на изпитната творба ; 
    развиване на слуховия и зрителния рецептор;
    устно преразказване на изпитния текст;
 
 Сцениране на примерен текст чрез влизане в ролите на различни персонажи:
  артистично разиграване на сюжетните ситуации с цел очертаване на основните епизоди;
  превъплъщаване на курсистите в различни персонажни роли;
  вживяване на всеки ученик в различни авторски позиции:
-    на обективния разказвач; 
-    на очевидеца-свидетел; 
-    на несвидетеля и т.н.;
Този “сценографски” прийом има уникален ефект за усвояване на типовете трансформационен преразказ, защото обучението се осъществява в игрова форма!

Нашето уникално преподавателско “ноу-хау” е синтезирано в СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ УСПЕХА, които можете да видите по-подробно в отделната страница!
 

 Екипът от преподаватели съчетава високата си професионална квалификация с конкретното познаване на изпитния материал и с уменията си за общуване с деца в специфичната възраст на седмокласника;

Бонуси в обучението по български език и литература в ОЦ "Студио S":

 Създаване на електронен речник на литературните термини и понятия,   изцяло свързан с  въпросите на изпитния тест;

• Снабдяване с помощни материали с най-актуалната изпитна информация /електронни/: 
a.  сборници с разработки на типове преразказ; 
b.  изпитни и примерни тестове по език и литература;
c.  материали с биографични справки за писателите, включени в конспекта за изпита;
d.  литература с подходящи разкази за упражнения в съчиняване на преразкази;
e.  речници с езикови и литературни термини;
• провеждане на четири пробни изпита с най-подробен коментар на грешките и цялостно оценяване според стандартите на МОН;
• допълнителни консултации върху взетия материал и поставените домашни;
• провеждане на регулярни контролни проверки;

 

Вижте информация за нашите курсове по БЕЛ за 7 клас /групово обучение/.

Индивидуално обучение:

Индивидуално обучение за един ученик за уч. час -  15 лв.

Индивидуално обучение за двама ученика за уч. час - 22 лв.; за трима - 24 лв.

Минимум часове за взимане на урок - 2 учебни часа. Необходимо е предплащане за 4 посещения, според уговорен график. При отсъствие, за което не е предупредено минимум 24 часа преди урока, таксата за урока не се приспада.

Вижте информация за нашето "ноу хау" в обучението на ученици по различни дисциплини и изграждане на отличници - 7 стъпки към УСПЕХА.
 
 
 

Използваме "бисквитки", за да подобрим нашия уебсай и работата ви с него като негови потребители. С използването на сайта, Вие се съгласявате с това. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk