За РИСУВАНЕТО - Книгата “СТЕНОПИСТА – проблеми и предизвикателства" от професор, академик Олег Гочев -Стенописни техники

Раздел Стенописни техники

В раздел „Стенописни техники” са описани материалните и технологичните възможности при реализирането на стенописни произведения в архитектурата и осъществяването на органична връзка с нея, както и изразните възможности и характерни особености на стенописните техники в проектната фаза. Разкрити са качествата на тези своеобразни инструменти в ръцете на стенописеца, с които той решава композиционните си идеи. Броят на илюстрациите в този раздел е 52.

ЗА РИСУВАНЕТО - КНИГАТА “СТЕНОПИСТА – ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА" ОТ ПРОФЕСОР, АКАДЕМИК ОЛЕГ ГОЧЕВ - композиция в стенописта

Раздел - Композиция в стенописта.

В раздел „Композицията в стенописта” са анализирани несамо особеностите на фигуралната и абстрактната стенописна композиция, но така също различните начини за организация на произведението на изобразителните изкуства и неговите композиционни елементи. Броят на илюстрациите в този раздел е 188.

 

Изследването започва с описание на същностните характеристики на стенописта и отликите й от останалите видове визуални изкуства. Проследено е нейното възникване в древността и значението й за човешката цивилизация. Подчертана е онтологическата връзка на стенописта с човешката жизнена среда и архитектурата.

Следва запознаване с развитието на архитектурата през вековете, като особено внимание е отделено на бурните промени, настъпили след навлизането на новите строителни материали и технологии през XIXв., довели до постепенното сближаване на работата на архитектите с творческия процес на художниците и скулптурите през XXв. Анализирани са характеристиките на отделни водещи течения в съвременната архитектура като органичния романтизъм, катастрофичната архитектура, постмодернизма, хай-тек архитектурата, техницизма, деконструктивизмaи модернистичния плурализъм.

Следва описание на параметрите на синтеза на стенописта с архитектурата и анализ на неговите основни компоненти – архитектурно-художествения, социалния и авторовия синтез. Изследването продължава с представяне на основните проблеми, произтичащи от архитектурно-стенописния синтез и тяхното решаване.

Първият се отнася до значението на мащаба в стенописта и неговото влияние от и върху архитектурната среда. Подчертана е голямата роля на човешката фигура, като обща мярка за мащаб в двете изкуства. Направен е исторически преглед на  развитието в нейното изобразяване и промените в човешкия  канон и влиянието му върху  стенописта. Следва запознаване с директната връзка и зависимостта на стенописта от архитектурното пространство и неговите проекции върху изобразеното стенописно пространство. В параграфа „Пространството и стенописта” са представени различните видове перспективни системи (както разгънатата, обратната, натуралната, научната, полигоналната, тоталната и други видове перспективи) и тяхното значение за стенописната композиция.

По-нататък изложението запознава читателя с видовете стенописни композиции според фòрмата на стената. Анализирани са типичните геометрични особености и характеристики на тондото, квадрата, правоъгълника, фриза, неправилните форми и техните различни геометрични мрежи, които предлагат специфични структури от силови направления, използвани като основа за разнообразни композиционни построения.

Следва запознаване с видовете композиции според начина на организация на формàта. Проследен е историческият генезис и особеностите на статичните (или симетрични) композиции през средновековието и Ренесанса и на динамичните (или диагонални) композиции на барока, както и разнообразните възможности на техните различни построения и структура. Последната глава на този раздел изследва други основни елементи на композицията като баланса и дисбаланса в съотношението светло/ тъмно, пластичните или пространствени направления като двуизмерна проекция в творбата на триизмерното пространство в реалността, цветовата конструкция и баланс на фундаменталната колоритна организация и движението вътре в базисната цветова конструкция. Изложението е илюстрирано с многобройни чертежи, схеми и студентски упражнения.

-----------------------------------

Книгата “СТЕНОПИСТА – проблеми и предизвикателства" можете да закупите от нас с отстъпка 30% - 49 лв вместо 70 лв. Получавате и БОНУС - безплатна доставка за района на България.

Направете заявка от и-мейл формата. Посочете телефон, адрес на доставката и получател. Ще я получите в рамките на 4 работни дни с наложен платеж чрез куриерска фирма Еконт.


 

Вижте информация за курсовете по рисуване и уроците по рисуване, които предлагаме в ОЦ Студио S

Вижте информация за курсове по БЕЛ и математика за 7 клас , курсове по БЕЛ за матура , курсове по БЕЛ за кандидат-студенти , курсове по английски език , курсове по немски език , курсове по история за матуракурсове по история за кандидат-студенти , ученическа занималня , лятна занималня

За РИСУВАНЕТО - Книгата “СТЕНОПИСТА – проблеми и предизвикателства" от професор, академик Олег Гочев - Живопис

Раздел Рисуване в Книгата “СТЕНОПИСТА – проблеми и предизвикателства" от професор, академик Олег Гочев:

Раздел Рисуване:

В раздел „Рисуване” е изследвана спецификата в подготовката на бъдещите стенописци за изграждане на стенописната форма и подчертаването на нейната конструктивност, архитектоничност и обобщеност. Особено внимание е отделено на етапите в рисуването, като типичен начин за организация на творческото мислене на художника монументалист, произтичащо от етапността в проектирането и реализацията на стенописите. Обект на изследване е облечената, полугола и гола човешка фигура. Броят на илюстрациите в този раздел е 154.

                Разделът започва с разкриване на логиката в последователното изграждане на една задача и смисъла на отделните етапи в рисуването. Композирането определя мястото, мащаба и балансирането на една форма в какъвто и да е формат. Улавянето на движението търси динамиката в разположението на отделните части на формата помежду им и в пространството. Пропорционирането установява точното съотношение и единство на всички измерения в съставните части на цялото. Конструирането на формата разкрива вътрешния и външния й строеж, продиктуван от законите на гравитацията и необходимостта от здравина и устойчивост, както и връзките между отделните части в цялото, за да могат пълноценно да се движат и функционират. Пластичното изграждане уплътнява фòрмата и чрез изразните средства на светлосянката й придава усещането за обем, материалност и сила. Последният етап завършване цели подчертаване на различни характеристики, съобразени с типологията или предпочитанията на автора, както и цялостно обощаване на фòрмата. Разкрита е формулата, как на тази отлично композирана, динамична, перфектно пропорционирана, кристално конструирана и убедително изградена обемна форма, да се вдъхне живот и душа, как в нея да се фокусират и пресекат психологическите и емоционалните проекции на натурата и художника в една въздействаща, художествено сътворена крайна форма. Всеки етап е разгледан изчерпателно и детайлно, дадена е точната му продължителност спрямо останалите етапи, както и процентното му съотношение спрямо цялото време, необходимо за изграждането на добре разработена и завършена рисунка.

------------------------------------------------------------

Очаквайте подробни резюмета на следващите раздели.

Книгата “СТЕНОПИСТА – проблеми и предизвикателства" можете да закупите от нас с отстъпка 20% - 56 лв вместо 70 лв. Получавате и БОНУС - безплатна доставка за района на България.

Направете заявка от и-мейл формата. Ще я получите в рамките на 4 работни дни с наложен платеж чрез куриерска фирма Еконт.


 

Вижте информация за курсовете по рисуване и уроците по рисуване, които предлагаме в ОЦ Студио S

Вижте информация за курсове по БЕЛ и математика за 7 клас , курсове по БЕЛ за матура , курсове по БЕЛ за кандидат-студенти , курсове по английски език , курсове по немски език , курсове по история за матуракурсове по история за кандидат-студенти , ученическа занималня , лятна занималня

За РИСУВАНЕТО - Книгата “СТЕНОПИСТА – проблеми и предизвикателства" от професор, академик Олег Гочев - УВОД

Темата за РИСУВАНЕТО, за изобразителните изкуства е огромна.

Нашата амбиция не е да бъдем изчерпателни по въпросите за рисуването и изобразителните изкуства, а е да даваме сериозна и професионална информация по специфични проблеми, свързани с изкуството.

В няколко статии ще представим книгата на професор, академик Олег Гочев "СТЕНОПИСТА - проблеми и предизвикателства.

Нейните основни раздели са: живопис, рисуване, композиции в стенописта, стенописни техники и стенописта в съвременната култура. Подробно, разширено резюме на книгата ще бъде представено в няколко поредни статии, свързани с разделите на книгата.

Тук представяме кратък УВОД и резюме на първия раздел - Живопис:

Увод:

Книгата “СТЕНОПИСТА – проблеми и предизвикателства" е първият научен труд в България, посветен на тази тема. Той разкрива проблемите на стенописта и тяхното решаване във всеки един от етапите на създаването й, разгледани от различни учебни, научни и творчески ракурси, които показват труда на стенописеца в неговата многопластовост и пълнота. Kнигата предлага концептуални методологически указания и нови идеи, свързани с педагогиката на творческия процес. Наред с изследване на художествени творби от историята на изкуството, тук са анализирани учебните и творческите задачи на голям брой студенти, работили по същата методология. Изследването е конструирано така, че теорията, упражненията и художествената практика са обединени в единно, логично цяло. Този подход е полезен за повишаване на качеството на подготовката и самоподготовката на студентите и на всички желаещи да изучават живопис и композиция. Съдържанието на книгата е разпределено в пет раздела: живопис, рисуване, композиция, стенописни техники и стенописта в съвременната култура. Общият брой на илюстрациите в книгата е 895.

Раздел Живопис:

В раздел „Живопис” вниманието е концентрирано върху изучаване на цветознанието – фундаментална наука за овладяване на основното изразно средство не само за стенописците, но и за живописците и изобщо за всички художници, служещи си с цвета. Теоретичното изучаване на цветознанието и съответните упражнения към него, са съчетани с практическа учебно-творческа работа по живопис. Основният смисъл на подобно съчетаване е получаване на качествено образование в областта на теорията на цветовете, познаване и ползване на техните свойства, особености и закони, както и рационализиране на творческия процес в обучението по живопис на стенописците. В този раздел обект на анализ са натюрмортът и портретът. Броят на илюстрациите е 205.

            Разделът започва с кратък исторически преглед на развитието на науката цветознание и запознаване с централния й обект – изучаването на феномена цвят и неговото главно съдържание – сложното взаимодействие между субективното начало (зрението) и обективното (светлината).

Разгледани са зрителният рецептор и механизмът на цветното виждане.

Следва запознаване със светлината и главните особености на това сложно природно явление, на различните светлинни източници и значението им за цветовъзприятието.

Обяснени са различните видове смесване на цветовете и тяхното приложение в живота и изобразителните изкуства.

Описано е разлагането на светлината и характеристиките на спектъра, както и изобретяването, еволюцията и устройството на цветния кръг – фундаментално практическо помагало за всички, посветили се на изучаването на  цветознанието и живописта.

Оттук нататък започва излагането на метода на преподаване на учебната дисциплина „живопис”.

Разкрит е безжизненият свят на ахроматичността – космос без цветове, в който има само светлина, тъмнина и светлосенки, обеми, различни текстури, фактури и растери. Анализирани са изразните средства на безцветността, представени са решения на задачите по цветознание и живопис.

Следва глава, посветена на монохромността – художествен свят, в който живее само едно „живо същество” – тъжното битие на един-единствен цвят. Разкрити са ограничените изразни възможности на монохромността, в която няма споделени трепети, вълнения и взаимотоношения, а само индивидуално цветово съществование за и в себе си, напомнящо живота на самотен корабокрушенец на пустинен остров.

По-нататък навлизаме в истинския свят на живописта – изучаването на цветовите контрасти, тяхната същност, значението и ролята им в хроматичността, като следствие от присъствието и взаимодействията на всички цветове. Това е художествена вселена, в която кипи пълноценен, пъстър, сложен и динамичен живот, изпълнен с многобройни проблеми, радости и завоевания.

Следва представяне на комплементарния (допълващ) контраст и изумителния свят и възможности на комплементарните цветни двойки, чийто живот напомня на отношенията между две влюбени същества, нещо като живота на “семейство”, което ражда невероятна “рожба” – оптичното сиво, една от най-големите загадки и магии в живописта. Многобройните илюстрации на студентски упражнения разкриват начина на получаване и спецификата на обширния свят на пречупените цветове и оцветените оптични сиви.

В следващия параграф на тази глава, вниманието е фокусирано върху втория фундаментален за живописта закон в цветознанието – симултанния (едновременен) контраст и неговите възможности за промяна на впечатлението от цветовете под влияние на цветовете, които ги заобикалят. Чрез многобройни упражнения са демонстрирани начините на това цветово въздействие, ефектите и възможностите на получените резултати.

 Третият базисен закон в цветознанието е сукцесивният контраст, който разкрива пластичните живописни възможности на изравнените по светлосила, но контрастни по топлина и студенина цветове, както и начините за пораждане на усещане за движение един спрямо друг и впечатлението за трепкане, вибриране и пулсиране между такива цветове.

Едновременно с изучаването на строежа и особеностите на цветната планета и упражненията по тази обобщаваща тема, приключва изследването на живописната задача натюрморт. В следващите фундаментални за цветознанието теми, обект на изследване по живопис е портретът.

В темата за топло-студените нюанси на един цвят се разглеждат цветовите зони и пояси на човешкото лице, както и каква е разликата в колорита между лицата на мъжа и жената.

По-нататък изложението разкрива сложните психически механизми, довели до оформяне на усещането у човека за пространствените измерения на цветовете. Чрез многобройни упражнения се анализират характеристиките на цветната перспектива и пространствените параметри за цветното обемно изграждане на телата.

Специално внимание е отделено на психо-физиологическото въздействие на цветовете. Успоредно с историческите рефлексии относно звуковото и музикалното възприемане на цветовете през вековете, са описани подробно светло-тъмното, топло-студеното, абстрактното и символното значение на всеки цвят. Тази тема е придружена от широк спектър студентски упражнения по цветознание и задачи по живопис, онагледяващи проблематиката.

Финална за раздел „живопис” е главата, разглеждаща значението на мащаба за цвета. Анализирани са същностните разлики в цветовото изграждане на дребните и едри форми, както и особеностите, възможностите и начините за разлагане и обобщаване на цветовете, разкрити чрез много примери от историята на изкуството, студентски упражнения и задачи по живопис.

------------------------------

Очаквайте подробни резюмета на следващите раздели.

Книгата “СТЕНОПИСТА – проблеми и предизвикателства" можете да закупите от нас с отстъпка 30% - 49 лв вместо 70 лв. Получавате и БОНУС - безплатна доставка за района на България.

Направете заявка от и-мейл формата. Посочете телефон, адрес на доставката и получател. Ще я получите в рамките на 4 работни дни с наложен платеж чрез куриерска фирма Еконт.


 

Вижте информация за курсовете по рисуване и уроците по рисуване, които предлагаме в ОЦ Студио S

Вижте информация за курсове по БЕЛ и математика за 7 клас , курсове по БЕЛ за матура , курсове по БЕЛ за кандидат-студенти , курсове по английски език , курсове по немски език , курсове по история за матуракурсове по история за кандидат-студенти , ученическа занималня , лятна занималня

Използваме "бисквитки", за да подобрим нашия уебсай и работата ви с него като негови потребители. С използването на сайта, Вие се съгласявате с това. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk